یک جهان و اینهمه شگفتی !

نور
330
0

پیشگفتار نور بسیار عنصر آشناییست! همان چیزی که باعث می‌شود بتوانیم جهان پیرامونمان  را با استفاده از دو حسگری که در بدنمان داریم، مشاهده کنیم. چشمان ما، حسگرهای ...

چلچلک ، دریچه ای ماندگار

جمعیت

در دهه‌هایی که پیش رو داشته ایم بشریت با جمعیت ِ فزایندۀ سالمندان و سقوط ِ میزان تولد روبرو شد،ولی بنا به گفتۀ ایلان ماسک «بمب جمعیت» می‌ترکد! این اولین‌باری نیست ...

با ما تا همیشه مدرن باشید

بارگیری بیشتر